REGULAMIN
Regulamin Hurtowni Internetowej

BASTA HURT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

www.bastahurt.pl

obowiązujący od 05.10.2016 roku

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 


§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§. 2. DEFINICJE
§. 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z HURTOWNI
§. 4. REJESTRACJA W HURTOWNI
§. 5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
§. 6. FAKTURA ELEKTRONICZNA
§. 7. ZAPŁATA CENY
§. 8. GWARANCJA
§. 9. DOSTAWA
§. 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§. 11. PRZERWY TECHNICZNE
§. 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§. 13. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
§. 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 


§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników pierwotnych/wtórnych z Hurtowni Internetowej prowadzonej przez Sprzedawcę, w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w Hurtowni, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Hurtowni w sposób umożliwiający Użytkownikom pierwotnym/wtórnym jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.§. 2. DEFINICJE


Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca – Basta Hurt Sp. z o.o. z siedzibą w Drużynie przy ul. Powst. Wlkp. 55, 62-053 Mosina, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000262793, NIP: 777-29-29-596, REGON: 300387544, o kapitale zakładowym w wysokości 60.000 złotych, konto bankowe: 20 2490 0005 0000 4530 4416 5665, tel. 61 813 25 84, fax. 61 622 99 88, e-mail: hurtownia@bastahurt.pl.
2. Hurtownia – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom pierwotnym na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.bastahurt.pl.
3. Klient – Użytkownik pierwotny/wtórny, który zawiera w ramach Hurtowni Umowę sprzedaży;
4. Przedsiębiorca –  przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn zm.) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Hurtowni na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
6. Regulamin – niniejszy Regulamin Hurtowni, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn zm.);
7. Użytkownik pierwotny – Przedsiębiorca dokonujący rejestracji w Hurtowni, w przypadku spółek prawa handlowego za Użytkownika pierwotnego uważa się osoby uprawnione do jego reprezentacji zgodnie z KRS.
8. Użytkownik wtórny - Osoba uprawniona do działania w imieniu Użytkownika pierwotnego, posiadająca własne konto, w szczególności do zawierania w jego imieniu Umów sprzedaży, zgłoszona przez niego podczas rejestracji.
9. Wirtualny koszyk – funkcjonalność Hurtowni, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika pierwotnego/wtórnego produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
10. Faktura elektroniczna – faktura sprzedaży, zwana dalej e-fakturą lub faktura korygująca w postaci dokumentu PDF w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r.,Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
11. Oświadczenie – oświadczenie złożone przez Klienta o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej (Faktur elektronicznych) na adres podany w treści tego oświadczenia oraz na udostępnianie faktur w formie elektronicznej na koncie Klienta.§. 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z HURTOWNI


1. Korzystanie z Hurtowni możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika pierwotnego/wtórnego:
a) komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet i następującej przeglądarki internetowej:
- Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0,
- Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0,
- Google Chrome,
- Opera,
- Safari
z włączoną obsługą plików cookies,
b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
2. Użytkownik pierwotny/wtórny zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Hurtowni, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Hurtowni lub jej elementy techniczne.
3. Użytkownik pierwotny/wtórny nie powinien ujawniać osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Hurtowni i ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody tym wyrządzone.
4. Sprzedawca, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Hurtowni spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Hurtowni z infrastrukturą techniczną Użytkownika pierwotnego/wtórnego, w przypadku niespełniania przez tę infrastrukturę wymagań opisanych w § 3 ust. 1.
5. Wykorzystywanie przez Użytkownika pierwotnego/wtórnego nazwy Sprzedawcy, logo Hurtowni oraz elementów graficznych Hurtowni oraz układu i kompozycji Hurtowni tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika pierwotnego/wtórnego jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Hurtowni, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem pierwotnym/wtórnym.
6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą:
a) pisemnie – na adres korespondencyjny: BASTA HURT Sp. z o.o., Drużyna ul. Powstańców Wlkp. 55, 62-053 Drużyna-Mosina,
b) telefonicznie – pod numerem telefonu 61 813 25 84,
c) za pośrednictwem faksu – pod numerem 61 622 99 88,
d) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: hurtownia@bastahurt.pl.§. 4. REJESTRACJA W HURTOWNI


1. Rejestracja w Hurtowni wymaga spełnienia przez Użytkownika łącznie następujących warunków:
a) poprawnego wypełnienia i odesłania on-line elektronicznego formularza rejestracyjnego umożliwiającego założenie konta w Hurtowni, dostępnego na stronie internetowej Hurtowni, podając w szczególności: dane osobowe Użytkownika, nazwę Użytkownika, adres e-mail, nr telefonu, hasła.
b) poprawnego wypełnienia i przesłania listownie pisemnego formularza rejestracyjnego, regulującego dostęp do serwisu www.bastahurt.pl i zawierającego dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży. Formularz pisemny dostępny jest pod adresem [http://bastahurt.pl/LinkClick.aspx?fileticket=OkQNpWdsxg0%3d&tabid=100] i powinien zostać przesłany na adres Sprzedawcy: BASTA HURT Sp. z o.o., Drużyna ul. Powstańców Wlkp. 55, 62-053 Drużyna-Mosina oraz w formie skanu na adres e-mail: hurtownia@bastahurt.pl.
c) akceptacji Regulaminu,
d) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.
e) złożenia przez Użytkownika pierwotnego oświadczenia, iż bierze on na siebie całą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Użytkowników wtórnych, w szczególności za realizację obowiązków wynikających z zawartych za ich pośrednictwem ze Sprzedawcą Umów sprzedaży.
2. Rejestracja w Hurtowni, jak również korzystanie z jej funkcjonalności są nieodpłatne.
3. Przeglądanie pełnego asortymentu Hurtowni możliwe jest jedynie po zalogowaniu się na konto Użytkownika pierwotnego lub wtórnego. Uproszczony przegląd oferty nie wymaga zalogowania.  
4. Po utworzeniu konta  w Hurtowni każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy sprzedaży, korzystając z elektronicznego formularza dostępnego w Hurtowni, za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w koncie klienta, lub przekazanych w formie pisemnej, na adres Sprzedawcy. Sprzedawca aktualizuje dane Użytkownika na podstawie przesłanych danych aktualizacyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż do końca następnego dnia roboczego, następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę danych aktualizacyjnych. Do chwili zaktualizowania danych przez Sprzedawcę, stosowane są wcześniejsze dane.
6. Konto Użytkownika pierwotnego, stanowi zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku, w tym o jego działaniach w ramach Hurtowni w związku z zawieranymi Umowami sprzedaży. W ramach swojego konta Użytkownik posiada m.in. dostęp do historii zamówień w Hurtowni. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika pierwotnego odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
7. Sprzedawca niezwłocznie zweryfikuje i aktywuje konto Użytkownika na podstawie otrzymanego, prawidłowo wypełnionego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika.
8. Konto Użytkownika wtórnego, stanowi zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku wtórnym, w tym o jego działaniach w ramach Hurtowni w związku z zawieranymi w imieniu Użytkownika pierwotnego Umowami sprzedaży. W ramach swojego konta Użytkownik wtórny ma możliwość składania zamówień oraz w zależności od uzyskanych uprawnień ma dostęp do pozostałych funkcji konta klienta.
9. Każdorazowe logowanie do konta Użytkownika wtórnego odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika pierwotnego.
10. Użytkownik pierwotny/wtórny, aby dokonywać jakichkolwiek czynności w Hurtowni, po dokonaniu pierwszego logowania wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz do realizacji Umowy sprzedaży zawartej przez Klienta.§. 5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Hurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników pierwotnych, w imieniu, których zamówienia mogą składać Użytkownicy wtórni.
b) Umowa sprzedaży może zostać zawarta wyłącznie z Klientem będącym Przedsiębiorcą.
c) Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty dostawy zależą od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Użytkownika. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Użytkownika.
d) Poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika pierwotnego/wtórnego, Użytkownik pierwotny składa ofertę kupna określonego towaru.
e) Zamówienia realizowane są na terenie Polski.
f) Użytkownik pierwotny, a w jego imieniu także Użytkownik wtórny ma możliwość dokonywania zamówień w Hurtowni przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy, w przypadku ich akceptacji będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
g) Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta. Opis odpowiada właściwościom towarów sprzedawanych na stronach Hurtowni. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany takie będą możliwe ze względu na właściwość danego towaru.
h) Indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia Użytkownika pierwotnego/wtórnego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor, proporcje itp.).
i) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.
2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
a) W przypadku dokonania rejestracji i założenia konta Użytkownik, w celu złożenia zamówienia  loguje się na swoje konto.
b) W celu złożenia zamówienia Użytkownik wybiera towary będące przedmiotem zamówienia, umieszcza w Wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Wirtualnego koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych towarów lub usuwanie ich z Wirtualnego koszyka,
c) Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Hurtowni. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących w szczególności do określenia:
- adresu dostawy,
- sposobu dokonania płatności za towar,
- innych uwag.
d) Użytkownik potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Złóż zamówienie”.
e) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika pierwotnego Sprzedawcy.
f) Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika składającego zamówienie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia oferty oraz przyjęcia zamówienia do realizacji.
g) Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji wraz ze wskazaniem ilości zamówionego oraz zarezerwowanego towaru (przyjęcie oferty). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika niezwłocznie drogą telefoniczną lub mailową.
h) Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
i) W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od producenta lub dostawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takiej sytuacji Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
j) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.§. 6. FAKTURA ELEKTRONICZNA


1. Niniejszy dział określa zasady wystawiania i przesyłania (udostępniania) E-faktur  w postaci dokumentu PDF przez Sprzedawcę.
2. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania (udostępniania) E-faktur  w formie  elektronicznej jest art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy zawarte w ww. Ustawie.
4. E-faktura  wystawiona  i  przesyłana oraz udostępniona  w  formie  elektronicznej  spełnia  wymogi  określone w Ustawie w szczególności dotyczące zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury.
5. Za wystawianie i przesyłanie E-faktur Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat.
6. E-faktura będzie udostępniona na koncie Klienta oraz przesyłana na wskazany w Oświadczeniu adres e-mail.
7. Warunkiem skorzystania przez Klienta z możliwości otrzymywania faktur w formie elektronicznej jest:
a) Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień.  
b) Złożenie lub Zaakceptowanie  Oświadczenia  o  akceptacji  E-faktur ,  które  jest  jednocześnie  oświadczeniem o wskazaniu adresu  poczty  elektronicznej (e-mail),  na  który mają być przesyłane komunikaty o wystawieniu i udostępnieniu E-faktur.
c) Zainstalowanie przeglądarki internetowej oraz programu do odczytu plików PDF.  
8. Faktury elektroniczne w formacie PDF będą przesyłane przez Sprzedawcę z adresu mailowego hurtownia@bastahurt.pl do Klienta na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu oraz udostępniane do pobrania na stronie internetowej Hurtowni.
9. Domyślnym  adresem  e-mail,  na  który  będą  przesyłane komunikaty  o  wystawieniu  i  udostępnieniu e-faktur do pobrania na koncie Klienta w Hurtowni jest adres e-mail podany w Oświadczeniu przez Klienta oraz ustawiony w koncie Użytkownika.
10. Chęć zmiany adresu e-mail, Klient może zgłosić za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w koncie Klienta, mailowo na adres hurtownia@bastahurt.pl lub przekazać w formie pisemnej, na adres Sprzedawcy. Sprzedawca aktualizuje dane Użytkownika na podstawie przesłanych danych aktualizacyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż do końca następnego dnia roboczego, następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę danych aktualizacyjnych. Do chwili zaktualizowania danych przez Sprzedawcę, stosowane są wcześniejsze dane.
11. Powiadomienia o wystawieniu i udostępnieniu e-faktur do pobrania, będą wysyłane na nowy adres e-mail po akceptacji zgłoszenia zmiany adresu e-mail przez Sprzedawcę.
12. Hurtownia internetowa prowadzona przez Sprzedawcę  będzie  zapisywać  moment  wystawienia  Faktury elektronicznej przez  Sprzedawcę,  który  jest  także momentem przesłania komunikatu o wystawieniu i udostępnieniu E-faktur do pobrania na stronie internetowej Hurtowni oraz momentem przesłania Faktury elektronicznej do Klienta na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu, w przypadku faktur korygujących moment ten będzie stanowił potwierdzenie odbioru e-faktury.
13. Rezygnacji   z   otrzymywania   E-faktur   można   dokonać   w   formie   pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu akceptacji otrzymywania e-faktur.  Oświadczenie o wypowiedzeniu akceptacji otrzymywania e-faktur można przesłać na adres e-mail: hurtownia@bastahurt.pl lub listownie na adres Sprzedawcy: BASTA HURT Sp. z o.o., Drużyna ul. Powstańców Wlkp. 55, 62-053 Drużyna-Mosina.
14. Sprzedawca zaprzestanie  wystawiania  i  przesyłania  E-faktur  dla  Klienta  od  dnia następującego  po  dniu,  w  którym  zweryfikował  otrzymane  oświadczenie  o  cofnięciu  zgody  na wystawianie i otrzymywanie Faktur elektronicznych. Może to nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia. Informacja o dniu zaprzestania wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zostanie przesłana na adres e-mail Klienta wskazany w koncie Użytkownika do przesyłania E-faktur.
15. Ponowne  skorzystanie  z  możliwości  otrzymywania  Faktur elektronicznych  wymaga  złożenia  nowego Oświadczenia.  §. 7. ZAPŁATA CENY

 

1. Zapłata za zakupiony towar może zostać dokona:
a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym
b) przy odbiorze zakupionego towaru dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej (za pobraniem) - gotówką.
c) W ciągu określonej liczby dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Termin ten zostanie każdorazowo wskazany na dokumencie sprzedaży (faktura VAT).
2. Klient dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
3. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy we wskazanym przez Sprzedawcę terminie od dnia potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru tej formy płatności (płatności z góry) jako formy zapłaty, spowoduje anulowanie zamówienia.
4. Wszystkie towary sprzedawane na stronach Hurtowni są nowe. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad. Na mocy art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towarów wyłącznie w sposób opisany w § 10 Regulaminu.§. 8. GWARANCJA


1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub Sprzedawcę.  
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowe informacje dot. gwarancji na poszczególne towary, mogą znajdować się na podstronach Hurtowni prowadzących do poszczególnych towarów. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą osobiście, pod nr telefonu 61 813 25 84 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: hurtownia@bastahurt.pl.
3. W przypadku towaru wadliwego, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. W przypadku chęci skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi  - w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień par. 10. Regulaminu POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.§. 9. DOSTAWA


1. Towary zakupione przy wykorzystaniu Hurtowni dostarczane są na adres wskazany przez Klienta.
2. Towary zakupione przy wykorzystaniu Hurtowni dostarcza na zlecenie Sprzedającego firma kurierska.
3. Koszty dostawy zależą, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Użytkownika, przed jak i po złożeniu zamówienia.
4. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Hurtowni przedstawiającej dany towar informację o terminie, w ciągu którego nastąpi dostawa zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas, o którym mowa w par. 5 ust. 2 lit. h Regulaminu. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego towaru u producenta.
5. Sprzedawca jest zobowiązany wydać Klientowi zakupione towary nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem towarów, których dostawa wymaga terminu dłuższego o czym Klient informowany jest w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji (w przypadku towarów dostępnych). W razie zwłoki, Klient jest uprawniony wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy termin do wydania towaru, a po jego bezskutecznym upływie może od Umowy sprzedaży odstąpić. Sprzedawca w takim przypadku jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli jakakolwiek płatność została już dokonana.  
6. Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
7. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.§. 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych towarów z Umową sprzedaży. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przez Klienta przed upływem dwóch lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.
2. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego BASTA HURT Sp. z o.o., Drużyna ul. Powstańców Wlkp. 55, 62-053 Mosina, telefonicznie na numer tel. 61 813 25 84 lub pocztą elektroniczną na adres: hurtownia@bastahurt.pl. Koszty połączenia są zgodnie z taryfą operatora.
3. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego, zaleca się, aby reklamując zakupiony towar Klient przedstawił dowód jego zakupu lub jego kopię oraz wskazał informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, a także przedstawił preferowany sposób doprowadzenia towaru do zgodności z Umową sprzedaży oraz podał swoje dane kontaktowe.
4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany odesłać do Sprzedawcy na jego koszt wadliwy towar.
5. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania.
6. W przypadku gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.§. 11. PRZERWY TECHNICZNE


1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Hurtowni spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Hurtowni spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Hurtowni. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.§. 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późń. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144 poz. 1204 z późń. zm.).
2. Podanie przez Użytkownika pierwotnego/wtórnego swoich danych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkownika pierwotnego/wtórnego zakupów w Hurtowni.
3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową sprzedaży, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
4. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik pierwotny/wtórny ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym ich dane osobowe są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.§. 13. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 r., Nr 171 poz. 1800) Hurtownia wykorzystuje pliki cookies.
2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Hurtowni. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
3. Pliki cookies  wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Hurtowni do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) analityczno-statystycznych (analiza zachowań Użytkowników na stronie Hurtowni, marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów);
c) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Hurtowni, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
d) utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Hurtowni ponownie wpisywać loginu i hasła.
4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  
6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Hurtowni. Nieakceptowanie plików cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Hurtowni. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym komputerze lub innym urządzeniu.§. 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w miejsce zakwestionowanego zapisu Regulaminu.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem lub Klientem, a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się również do wszelkich akcji promocyjnych organizowanych przez Sprzedawcę.
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 05.10.2016 roku.

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Zobacz regulamin obowiązujący od 07.06.2016 roku klikając tutaj.